Page images
PDF
EPUB

πρὸς τούτοις παθεῖν; εἰ γάρ τι τοιοῦτον φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν· ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καὶ ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείζω. ἀλλ ̓ ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλ

λως ποίει.

ΣΩ. Καὶ ταῦτα προμηθοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά.

τους

αν

ΚP. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ· καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν ὁ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτ τοὺς συκοφάντας, ὡς εὐτελεῖς καὶ οὐδέν ἂν δέοι · ἐπ ̓ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγᾦμαι, ἱκανά· ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴεὶ δεῖν ἀναλίσκειν ταμά, ξένοι οὗτοι τα νειά

ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν. εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ' αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος μα ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥστε, περ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυ

nostrarum. STALL. "Αλλο τι παθεῖν,
h. e. ne ipsi in vincula conjiciamur, ex-
ilio multemur, necemur. ID.
Εασον αὐτὸ χαίρειν.] _Bid adieu
or take leave of it.
Δίκαιοί ἐσμεν—κινδυνεύειν.]
Matthiæ Gr. s. 297.

See

̓Εξαγαγεῖν ἐνθένδε.] Senec. ep. 24. “In carcere Socrates disputavit, et exire, cum essent, qui promitterent fugam, noluit, remansitque ut duarum rerum gravissimarum hominibus metum demeret, mortis et carceris.”—Τούτους τοὺς συκοφάντας, expressive of contempt. v. Apol. Socr. c. 1. a med. Οὗτοι. n. infr. c. 9. τούτων τῶν πολλῶν. Demosth. Philipp. 1. p. 41. παραδείγμασι χρώμενοι τῇ τε τότε ῥώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων—καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου.

Ως εὐτελεῖς.] Criminatores, acesatores, ad quos placandos non opus est FISCH.-Ces délamagna pecuniæ vi.

teurs sont à bon marché, et ne nous coûteront pas grand' chose. V. COUSIN.-'ET' αὐτοὺς, h. e. ad eos corrumpendos.

STALL.

Ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα.]

Tibi mea opes parata sunt, sc. suppe-
tunt. STALL.

Ξένοι οὗτοι ἐνθάδε.] Peregrini ecce
hic adsunt: are at hand here; by the
demonstrative οὗτοι, Crito does not
mean to say that they were then present,
but that they resided in the city, and
were in the habit of constant intercourse
with him. BUTTM.

Σιμμίας-Κέβης.]

Buth Thebans,

and on terms of close intimacy with So-
crates; v. in Phædon. c. 2. sub. fin. c.
6. a med. Diog. Laertius mentions the
titles of thirty-three dialogues which
were ascribed to the former, and of
three by Cebes, of which the Πίναξ, or
Picture of Human Life, only remains,
and to which his claim is disputed. It
is a very able allegory, truly Socratic in
its moral spirit and character, but con-
taining some sentiments which appear
to have been borrowed from the Pytha
gorean school.

Μήτε-ἀποκάμης.] Do not despond.
--ἀποκνήσῃς, ne cesses. Jacobs; whe
thought that the reading as supr. would
make Socrates appear to have despaired

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

او

τὸν σῶσαι, μήτε ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχε‐
ρές σοι γενέσθω, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοῖς ἐξελθὼν ὅ τι
χρῷο σεαυτῷ. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι και
ἂν ἀφίκῃ, ἀγαπήσουσί σε. ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θεττα-
λίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ
ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥς τέ σε
μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. /

§. 5. Ετι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς
ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι ἐξὸν σωθῆναι
καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σεαυτὸν γενέσθαι, ἅ περ
ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σε
διαφθεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς
υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι
ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλι-
πών, καὶ τὸ σὸν μέρος, ὅ τι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξ- Του
ουσι ̇ τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷά περ
εἴωθε γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφα-
νούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴν ποιεῖσθαι παῖδας ἢ ξυνδιατα- κα
λαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα· σὺ δ ̓ ἐμοὶ

of his escape as impracticable, instead
of, as was actually the case, declining it
as unjust, and proposed the emendation
ἀποκνήσ. But Crito may have easily
used the term in the text, for he was as
yet but little acquainted with the views
of Socrates on the subject, and might
have readily imagined that the objections
which he endeavoured to meet were ra-
ther the results of some doubts which
were only proposed with the hope of
being dissolved, than of a steady deter-
mination, on the part of the philosopher,
to abide by the decision of his country's
laws.

Ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικ.] V. Apol. Socr.
c. 27. a med. ̓Αλλὰ δὴ φυγῆς, &c.

Ο τι χρῷο σεαυτῷ.] Steph. in marg. incertum fore, quid de te ipso statuere debeas. Tr. That if you had gone out of the city, you would not have known what to do with yourself, whither to betake yourself. So V. Cousin; que si tu sorlais d'ici, tu ne saurais que devenir.---

.

Matthiæ Gr. s. 409. 6. Cf. Lucian.
Necyom. s. 3. οὐκ είδως ὅ τι χρησαί-
μην ἐμαυτῷ.

̓Αλλόσε.] The corresponding form to
ὅποι, otherwise the verb ἀγαπήσουσί
would have required ἀλλαχοῦ after
πολλαχοῦ; upon this species of attrac-
tion see Buttmann, Larg. Gr. Gr. s.

138. i. 4.

Κατὰ Θετταλίαν.] According to Laertius, and Libanius, in Apol. Socr., the acquaintance of Socrates was sought by some of the most noble in Thessaly.

§. 5. Τὸ σὸν μέρος.] Quantum in te est, quod ad te attinet, STALL. as cc. 11.

16.

Ο τι ἂν—πράξουσι.] h. e. eam sortem habebunt quam iis fortunæ arbitrium tribuerit; quidvis iis accidere poterit. They shall endure whatever they may meet with. STALL.-πράττειν, especially with εὖ or κακῶς, is used to express good or evil fortune. Eurip. Iphig. Αul. 345. πράσσειν μεγάλα i. q. μάλ ̓ εὐτυχεῖν.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἃ περ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἔλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι. ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶτῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσο-μι, δος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον ὡς εἰσῆλθες ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτί, ὥς περ κατάγελως τῆς πράξ

This and

Τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι.] Τu autem mihi videris ea, quæ cum maxima pigritia atque supinitate conjuncta sunt elegisse. SERRAN.

Ἡ εἴσοδος τῆς δίκης.] Forster and others suspect τῆς δίκης, which has been omitted by Ficinus, to be a mere gloss. But as a suit, ἡ δίκη is said εἰσιέναι or εἰσέρχεσθαι, to be brought into court, ή εἴσοδος τῆς δίκης appears to be obviously admissible. Schleiermacher would omit εἰς τὸ δικαστήριον, but there is a precedent for this also; Cf. Demosth. adv. Phormion. ii. p. 912. 27. μελλούσης τῆς δίκης εἰσιέναι εἰς τὸ δικαστήριον.-Ως εἰσῆλθες, added in explanation of the preceding: Wolf and others read ὡς εἰσῆλθεν, sc. δίκη, but εἰσελθεῖν may be affirmed indifferently of the litigants and the suit.--Εξὸν μὴ εἰσελθεῖν.

It is not clear how Socrates could have

avoided his trial; Libanius, in Apol. i. p. 644, mentions that Anytus, after the accusation had been preferred, had of fered to be reconciled to Socrates upon certain conditions; but the παραγραφή, or παραμαρτυρία, the defendant's plea, when he alleged by competent witnesses, that the action brought against him was not δίκη εἰσαγώγιμος, a cause which could then be lawfully tried, and by which he could defer the trial, or institute a cross cause and so protract the threatened judgment, should be put in before the cause had been submitted to the magistrate who proposed it for the decision of the judges. It is more likely that Crito alludes to a law of which Socrates might have availed himself, commended by Lysias, p. 354. ed. Reisk. and by which it was allowed δεδιότι δίκης ἕνεκα δρασκάζειν, cause sur diffidenti fuga se subtrahere. This seemns accordant

with the tenor of Crito's present arguments; he is now recommending Socrates to fly, and ensures him a kind and honourable reception among his friends in Thessaly; such a course was at the option of Socrates in the first instance, and could have been scarcely less obvious than at the present, aware, as he must have been from the beginning, of the number and influence of his enemies, and the nature and extent of their design.

̔Ο ἀγὼν τῆς δίκης.] The conduct of the trial; reterring particularly to the defence of Socrates. V. Cousin: la mamère dont le procès lui-même a été conduit.

Ως περ κατάγελως.] Cornarius compares the case of Socrates to a dramatic representation, of which the impeachment formed the πρότασις, the trial the ἐπίτασις, and his death in the gaol the καταστροφή. Crito, as yet unconvinced by the arguments of Socrates, and unable to understand why he would not take advantage of the proffered means of fight, endeavours to influence him by

a sense of the utter absurdity and ridicule which should be imputed in consequence to himself and his friends. He sets out with a general proposition, that it was possible to suspect a mismanagement about the whole affair, which made him feel ashamed for both Socrates and his friends. Their supineness betraying itself in three special instances; the first in permitting the indictment at all, which it is to be supposed might have been counteracted by due precaution; the second in not avoiding its being put to issue, which appears to have been considered practicable; and the third, which crowned all, τὸ τελευταῖον δὴ τουτί, the

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

εως, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέ
ναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵ τινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ στὴν
σαυτόν, οἷόν τε ὂν καὶ δυνατόν, εἴ τι καὶ σμικρὸν
ἡμῶν ὄφελος ἦνί ταῦτ ̓ οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα
τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν. ἀλλὰ βου-
λεύου. μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα, ἀλλὰ
βεβουλεῦσθαι. μία δὲ βουλή·
δὲ βουλή· τῆς γὰρ ἐπιούσης
νυκτὸς ταῦτα πάντα δεῖ πετρᾶχθαι. εἰ δέ τι περι
μενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ) ἀλλὰ παντὶ
τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως

ποίει.

§. 6. ΣΩ. Ω φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη· εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων, τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή, ὡς ἐγὼ οὐ μόνον

ridiculous dénouement of the piece was,
his appearing to have slipped through
their fingers, as it were, from their fear
and hesitation which prevented their mak-
ing more efforts for him, than he did for
himself, when they could have preserved
him had they been of the smallest worth,

or, the least assistance. There is some
difficulty about the dependence of δοκεῖν
supr. Buttmann and others understand
an anacoluthon in the sentence, and so
refer it to μὴ δόξῃ preced. Stallbaum
considers it to be redundant, as c. 3.
καί τοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης
δόξα ἢ δοκεῖν, κ. τ. λ. Buttmann com-
pares it with Alcib. Secund. c. 17. extr.
μεταβαλλόμενος γέ τοι ἄνω καὶ κάτω
οὐδ ̓ ὁτιοῦν παύει, ἀλλ ̓ ὅ περ ἂν μά-
λιστά σοι δόξῃ, τοῦτο καὶ ἐκδεδυκέναι
αὖ καὶ οὐκέτι ὡσαύτως δοκεῖν: which
he professes only to be able to explain
by an anacoluthon as above; as also
the following passage from Plat. Menon.
c. 22. init. ὁ περ ἠρόμην τὸ πρῶτον,
καὶ σκεψαίμην καὶ ἀκούσαιμι, πότερον
ὡς διδακτῷ ὄντι αὐτῷ δεῖ ἐπιχειρεῖν,
ἢ ὡς φύσει ἢ ὡς τίνι ποτὲ τρόπῳ πα-
ραγιγνομένης τοῖς ἀνθρώποις τῆς ἀ-
ρετῆς: where the genitive is in anaco:
luthon after the dative; αὐτῷ and ἀρε-
τῆς appearing to be distinct, and yet
being the same, and an anacoluthia in

the sense also, for if φύσει προσγίγνε-
ται ἡ ἀρετὴ, how can it be said δεῖν
ἐπιχειρεῖν αὐτῇ. V. Cousin takes δο-
κεῖν absolutely for δόξει, ὡς δοκεῖν, de
sorte que l'on croira ..
....et l'on croira

....

.Oui, on va croire que, &c.-Diaπεφευγέναι, Scap. Lex. Dicitur et διαφεύγειν ἡμᾶς illa res, qua excidimus, quæve e manibus quasi nobis elabitur : apud Eschin. in Ctesiph. Item quod nobis e memoria elabitur et excidit, quo modo usus est Isocrat. et Plutarch.Οἵτινες σε οὐχὶ, qui te non conservaverimus, quemadmodum nec tu teipsum, quum tamen fieri illud potuisset. STALL.

̓Αλλὰ βεβουλεῦσθαι.] The time had arrived when deliberation should have ceased, and at which Socrates should have adopted, if so inclined, the suggestions of his friend, and the plan for his escape, to be put in execution on the coming night, or the opportunity was lost.

Εἰ δέ τι.] Ficinus appears to have
read εἰ δ ̓ ἔτι: Lat. Interpr.
Περιμενοῦμεν.] See in Phæd. c. 3.
περιμένειν.

§. 6. ἡ προθυμία σου, κ. τ. λ.] h. e.
studium tuum mei servandi valde pro-
bandum est et laudandum, si cum recta
ratione conjuncta sit. STALL.
Εἰ μετ.
τιν. ορθ. εἴη. V. Matthiæ Gr. s. 524.
Obs. 3.

[blocks in formation]

char choose resolt tinf.

ритво

ομοιος

νῦν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. τοὺς δὲ λόγους οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν τι ὁμοίοι φαίνονται μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω καὶ τιμῶ οὕς περ καὶ πρότερον· ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσθι ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ ̓ ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥς περ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ θανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. Πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά; Εἰ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν, πότερον καλῶς ἐλέγετο ἑκάστοτε ἢ οὔ, ὅτι

Οἷος τῶν ἐμῶν.]
h. e. ὥστε—πείθεσ-

θαι: V. Matthiæ Gr. s. 479. Obs. 2. a.
s. 617. 5.—Τὰ ἐμά, quæ ad me pertinent,
tum animi affectiones et cupiditates, tum
externæ rerum conditiones. STALL.

Οὐδ ̓ ἂν πλείω τῶν, κ. τ. λ.], Buttmann arranges the passage: οὐδ ̓ ἂν ἡ τῶν πολλῶν δύναμις μορμολύττηται ἡμᾶς ὥσπερ παῖδας, ἐπιπέμπουσα πλείω, δεσμούς, κ. τ. λ. Stallbaum joins πλείω, as an accusative absolute, taken adverbially, with μορμολύττηται, which appears to agree better with the position of the words in the text. Cf. c. 14. infr. sub fin. αλλ ̓ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας, etc.

Μορμολύττηται.] Ruhnken, in Tim. Plat.Lex. μορμολύττεσθαι, gestu quodam et pronuncianda voce Μορμὼ pueros terrere. V. Gesner, ad Claudian. Carm. xxxi. 111. Cf. Schol. Basil. in Gregor. Νazian. Or. xxxv. p. 563. C. Μορμολύττειν ἐστὶ, τὸ ἐκφοβεῖν, καὶ Μορμολυκεῖον, προσωπεῖον εἰς φόβον παιδίων ἀνοήτων, καὶ τύπος τις ἀλλόκοτος ὄψεως. εἴρηται ἀπὸ τῆς Μορμοῦς, τῆς καὶ Λαμίας. In order to hush and soothe their crying infants the nurses at Athens used to sing a lullaby called λαλὰ, Ovid. Fasti, ii. 599, or βαυκαλᾷν; but when they were peevish and fretful they endeavoured to quiet them with threats of a bugbear or spectre called μορμολύκειον, μορμολύκη, and more briefly

μορμώ, whence the verb as supr., which
is always used by the Attic writers in
the middle voice.

Επιπέμπουσα.] ̓Επιπέμπειν fre-
quently signifies emphatically to visit
with good or evil fortune.—Καὶ θανά-
τους—καὶ ἀφαιρέσεις. The plural is
used to increase the force of the expres-
sion. Cf. Plat. Lachet. p. 191. D. ὅσοι
πρὸς πενίας ἀνδρεῖοί εἰσι. The pu-
nishments of infamy, banishment, slavery,
or death, were always attended with the
confiscation of property. V. Boeckh, Pub.
Econ. ii. c. 14.

Μετριώτατα σκοποίμεθα.] Μετρίως σκοπεῖσθαι, quarere ita ut par est, ut rei convenit, ut res postulat, h. e. recte, bene. STALL.

Πρῶτον μὲν.] V. infr. c. 8. a med, ὥστε πρῶτον μὲν, κ. τ. λ. where this first part of the discussion concludes, and the second is immediately subjoined, ἀλλὰ μὲν δή, &c.-Τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν—ἀναλαμβάνειν, disputationem retractare, iterum diligentius tractare, WYTTENBACH; correctly, for Socrates alludes to what had been already said upon this subject, c. 3. supr., which he now proposes to resume.

Πότερον καλῶς ἐλέγ. ἑκάσ. ἢ οὔ.] h. e. Uirum quotiescunque superiore tempore de hac re disputabamus, recte a nobis dictum sit, necne, alias hominum opiniones respiciendas esse, alias men. STALL.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »