Page images
PDF
EPUB

πόλεως ἐξῆλθες, ὅ τι μὴ ἅπαξ εἰς Ἰσθμόν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος, οὔτε ἄλλην ἐποιησω αποδημίαν πώποτε ώς περ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, οὐδ ̓ ἐπιθυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδ ̓ ἄλλων νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ

ἦμεν καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις· οὕτω σφόδρα ἡμᾶς πρού, αιρετών

καὶ ὡμολόγεις καθ ̓ ἡμᾶς πολιτεύεσθαι τά τε ἄλλα
καὶ παῖδας ἐν αὐτῇ ἔποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς
πόλεως. ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγής
τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου, καὶ ὅ περ
νῦν ἀκούσης της
πόλεως ἐπιχειρεῖς, τότε ἑκούσης ποιῆσαι. σὺ δὲ τό-
τε μὲν ἐκαλλωπίζου ὡς οὐκ ἀγανακτῶν εἰ δέοι τεθ-
νάναι σε, ἀλλ ̓ ᾑροῦ, ὡς ἔφησθα, πρὸ τῆς φυγῆς θά-
νατον· νῦν δὲ οὔτ ̓ ἐκείνους τοὺς λόγους αἰσχύνει οὔτε
ἡμῶν τῶν νόμων ἐκτρέπει ἐπιχειρῶν διαφθεῖραι, πράτ-
τεις τε ἅ περ ἂν δοῦλος ὁ φαυλότατος πράξειεν,
ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνθήκας τε καὶ
τὰς ὁμολογίας, καθ ̓ ἃς ἡμῖν
ημιν ξυνέσου πολιτεύεσθαι.
πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ ̓ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ
λέγομεν φάσκοντές σε ὡμολογηκέναι πολιτεύεσθαι
καθ' ἡμᾶς ἔργῳ ἀλλ ̓ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληθῆ. Τί

α

“Ο τι μὴ ἅπαξ.] Except once. See Matthiæ Gr. 624. 3. b. Seag. Viger. c. viii. 10. 5.

Εἰ μή ποι στρατευσόμενος.] See Apol. Socr. c. 17. init.

Οὐδ ̓ ἄλλων εἰδέναι.] h. e. ὥστε εἰδέναι αὐτούς. See Matthiæ Gr.

630. h.

Ωμολόγεις - πολιτεύεσθαι.] Stallbaum meets the corrections proposed by Stephens, here, πολιτεύσεσθαι, infr. ξυνέθου πολιτεύσεσθαι, and ὡμολογηκεναι πολιτεύσεσθαι, as c. 13. extr. ὁμολογήσας — πείσεσθαι, the futures for the present, by supposing the case of a citizen who was binding himself, by an oath, to conform to the laws of his state, and contrasting the effect of the two constructions, in either of which he might acknowledge his submission: μὴν ὁμολογῶ κατὰ τούς νόμους πολι

τεύσεσθαι; or ἢ μὴν ὁμολ. κατὰ τοὺς
νόμ. πολιτεύεσθαι; the latter of which
he justly prefers as the more emphatic ;
the restraint of the law being felt simul
taneously with the consent to abide by
it. There remains no difficulty then
in applying a rule which so holds good
in the oratio recta to the oratio obli
qua, as in the text supr. and similar pas-
sages.

Εξῆν σοι φυγῆς τιμῆσ.] See Apol.
Socr. c. 25.

Εκαλλωπίζου.] Properly, to beauti-
fy or embellish; thence to assume airs of
pride or affectation, to vaunt one's self.
For τεθνάναι, which is present in sense,
but past in form, see Apol. Socr. c. 17.

extr.

"Α περ.] Euseb. ὅ περ, adopted also by Ficinus; v. Lat. Interpr. Ξυνίδου.] Υοu covenanted.

φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολο

γωμεν ;

ΚΡ. 'Ανάγκη, ὦ Σώκρατες.

Mon

[ocr errors]

ΣΩ. Αλλο τι οὖν, ἂν φαῖεν, ἢ ξυνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπ ̓ ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηθεὶς οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀναγκασθεὶς βουλεύσασθαι, ἀλλ ̓ ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα, ἐν οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσκομεν ἡμεῖς μηδὲ δίκαιαι ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε Λακεδαίμονα προᾑροῦ οὔτε Κρήτην, το ἃς δὴ ἑκάστοτε φῂς εὐνομεῖσθαι, οὔτε ἄλλην οὐδε μίαν τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐδὲ τῶν βαρβαρικῶν, ἀλλ ̓ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ χωλοί τε καὶ τυφλοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι οὕτω σοι οὕτω σοι διαφέδιαφέ ρόντως τῶν ἄλλων Αθηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οἱ νόμοι δῆλον ὅτι· τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσ κοι ἄνευ νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις; ἐὰν ἡμῖν γε πείθῃ, ὦ Σώκρατες· καὶ οὐ καταγέλαστός γε ἔσει ἐκ τῆς πόλεως ἐξελθών.

§. 15. Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρ- παρακμίνας τών τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπι

από

εξαμαρτια

"Ας δὴ ἑκάστοτε φὺς εὐνομ.] Cf. Alcib. Prim. c. 38. ΣΩΚ. Εἰ δ ̓ αὖ ἐθε

λήσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότητα ἀποβλέψαι καὶ εὐχέρειαν καί εὐκολίαν καὶ μεγαλοφροσύνην καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρίαν καὶ καρτερίαν καὶ φιλοπονίαν καὶ φιλονεικίαν καὶ φιλοτιμίας τὰς Λακεδαιμονίων, παῖδα ἂν ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. In Minos. c. 17. a. med. ΣΩΚ. Οὐκοῦν εἰ ἐγὼ ἀληθῆ λέγω, δοκοῦσι σοι παλαιοτάτοις Κρῆτες οἱ Μίνωος καὶ Ρaδάμανθυος πολῖται νόμοις χρῆσθαι; ΕΤ. Φαίνονται. ΣΩΚ. Οὗτοι ἄρα τῶν παλαιῶν ἄριστοι νομοθέται γεγόνασι, νομεῖς τε καὶ ποιμένες ἀνδρῶν, ὡς περ καὶ Ὅμηρος ἔφη ποιμένα λαῶν εἶναι τὸν ἀγαθὸν στρατηγόν.

Οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι.] Pollux, ii. 61. ̓Ανάπηρος δὲ ἔστιν ὁ πᾶν τὸ σῶμα πεπηρωμένος. Schol. min. ad Iliad. β', 599. Πηρὸς καλεῖται ὁ κατά τι μέρος

τοῦ σώματος βεβλαμμένος. See Luke,
xiv. 13. 21.

Οἱ νόμοι δῆλον ὅτι.] i. e. So par-
ticularly with you beyond the rest of
Athenians, did both the state find favour,
and ourselves, the laws to wit ; for to
whom could a state without laws recom-
mend itself? Buttmann, in explan. δη-
λον ὅτι καὶ ἡμεῖς οἱ νόμοι ἠρεσκομέν
σοι; whence the effect of τίνι γὰρ ἂν,
κ. τ. λ., is considerably increased.
Stephens would reject οἱ νομ. δῆλ. ὅτ.
as a gloss ; it is plain in the case of
either explanation as supr., which are
both equally admissible, that much of
the spirit and force of the passage de-
pends on the phrase being retained.

Ἐὰν ἡμῖν γε πείθη.] The laws answer themselves: But you will remain (ἀλλ' ἐμμενεῖς underst.) if you obey us, Socrates, and will not become contemptible by departing from the state.

[merged small][merged small][ocr errors]

Fimid 2nd

τηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ
σου οἱ ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηθῆναι
τῆς πόλεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον
αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα που
λεων ἔλθῃς, ἢ Θήβαζε ἢ Μέγαράδε,—εὐνομοῦνται γὰρ
ἀμφότεραι—πολέμιος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων
πολιτεία, καὶ ὅσοι περ κήδονται τῶν αὑτῶν πόλεων,
ὑποβλέψονται σε διαφθορέα, ἡγούμενοι τῶν νόμων,
καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς τὴν δόξαν, ὥστε δοκεῖν
ὀρθῶς τὴν δίκην δικάσαι· ὅς τις γὰρ νόμων διαφθο
ρεύς ἐστι, σφόδρα που δόξειεν ἂν νέων γε καὶ ἀνοή-
των ἀνθρώπων διαφθορεὺς εἶναι. πότερον οὖν φεύξει
τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς
κοσμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντὶ ἆρα ἄξιόν σοι ζῇν
ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ ἀναισχυντήσεις
διαλεγόμενος—τίνας λόγους, ὦ Σώκρατες ; ἢ οὖς λόγους
περ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείστου
ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὰ νόμιμα καὶ οἱ νόμοι;
καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκρά-
τους πρᾶγμα ; οἴεσθαί γε χρή. Αλλ' ἐκ μὲν τούτων
τῶν τόπων ἀπαρεῖς, ἥξεις δὲ εἰς Θετταλίαν παρὰ
τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος· ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείστη
ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκού
οιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκε
σκευήν τέ τινα περιθέμενος ἢ διφθέραν λαβὼν ἢ
ne potte sp

[ocr errors]

§. 15. Η Θήβαζε ἢ Μέγαράδε.] Cf. in Phædon. c. 47. a med. πάλαι ἂν ταῦτα τὰ νεῦρα καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἦν.

Ὑποβλέψονται.] Υποβλεπόμενος. Hesych. interp. ὑπονοῶν, ἐχθραίνων: ὑποβλέπεσθαι, to look upon one with anger or suspicion. V. Cousin: tout bon citoyen ty regarderad' un ail de défiance.

Τοὺς κοσμιωτάτους.] Κόσμιοι. Fisch. interp. qui vitam, mores, studia diligenter dirigunt et componunt ad legum normam; modesti, probi.

*Αξιόν σοι ζῆν ἔσται.] Cf. in Phadon. c. 9. extr. ή μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιού

leather

των μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον
εἶναι ζῆν.

Η οὕς περ ἐνθάδε.] See Matthis
Gr. s. 619.

Τὰ νόμιμα καὶ οἱ νόμοι.] Usages
and laws.

̓Αταξία καὶ ἀκολασία.] Steph. in
marg. maxima licentia est et petulantia.
The luxury, licentiousness, and intem-
perance of the Thessalians have been
recorded by several of the ancient writ-
ers. Athenæus. pp. 137. 418. 527. 663.
Xen. Mem. i. c. 2. 24. &c.

Σκευήν τέ τινα.] Σκευή, Hesych.
Suid. interp. στολή. Phavorin.: Σκευής

tres wou

ἄλλα οἷα δὴ εἰώθασιν ἐνσκευάζεσθαι οἱ ἀποδιδράσ κοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας. ὅτι δὲ γέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόνου(τῷ βίῳ λοιποῦ ὄντος, ὡς τὸ εἶκός, ετόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιθυμεῖν ζῇν, νόμους τοὺς μεγίστους παραβάς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; ἴσως, ἂν μή τινα λυπῇς· εἰ δὲ μή, ἀκούσει, ὦ Σώκρατες, πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάντας ἀνθρωπους καὶ δουλεύων, τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, ὡς περὶ ἐπὶ δεῖπνον ἀποδεδημητ “περ κὼς εἰς Θετταλίαν. λόγοι δὲ ἐκεῖνοι οἱ περὶ δικαιοσύ νης τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ποὺ ἡμῖν ἔσονται ; ̓Αλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει ζῇν, ἵνα αὐτοὺς πάω ἐκθρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; τί δαί; εἰς Θετταλίαν αὐ τοὺς ἀγαγὼν θρέψεις τε καὶ παιδεύσεις, ξένους ποιή σας, ἵνα καὶ τοῦτό σου ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον θρέψον

Sub

Γ.

ὀξυτόνως, τὸ ἔνδυμα· ὅθεν καὶ σκευ-
άζομαι τὸ ἐνδύομαι. Α robe which en-
veloped the whole person ; whence πε-
ριθέμενος and ἐνσκευάζεσθαι infr.

Τὸ σχῆμα.] Σχῆμα, Hesych. interp.
ἱματισμός, habitus et vestitus.

Ετόλμησας οὕτω γλίσχρως, κ. τ. λ.] Had you the assurance to be so tenaciously desirous of life ?—γλίσχρως ἐπιθυμεῖν ζων, quum quis omnia molitur et machinatur ut vitam servet, FiscH. Ficinus misinterprets γλίσχρως; Lat. Int.

Εἰ δὲ μή.] Οιhertoise : negative propositions, especially with the Attic writers, being usually followed in the antithesis by a negative condition, as supr. instead of an affirmative. Matthiæ Gr. s. 617. b. Cf. in Phaedon. c. 8. sub. fin. δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ· εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιούτον ποιοῦντας.

Ὑπερχόμενος.] Ὑπερχέσθαι, properly, to go under, to creep into; thence to insinuate one's self into the favour of another by abject submission and fattery. So Phavorin. Ὑπέρχομαι· τὸ ὑποκάτω τινὸς ἔρχομαι, καὶ ἀπὸ τούτου κολακεύω. Schol. Aristoph. ad Equit. 269. Οἷον ὑπέρχεται· ὡς ὑπάγεται

τὸν δῆμον ὑποτρέχων, καὶ κολακεύ-
ει, καὶ καταπραΰνει : Schleiermacher
would omit δουλεύων seq. but incor-
rectly, as it implies either a gradation
or a consequence of the quality implied
in ὑπερχόμενος preced. Stallbaum ex-
plains the passage: Fires igitur adula-
tor adeoque servus aliorum: quid quæso
aliud faciens quam convivans in Thessa-
lia, quasi ad epulum quoddam e patria
profectus sis in Thessaliam.

Ποῦ ἡμῖν ἔσονται.] Cf. Soph. (ΕΛ.
Tyr. 965. ὦ θεῶν μαντεύματα, ἵν'
ἐστέ; Eurip. Supplic. 127, τὸ δ' 'Αρ-
γος ὑμῖν που 'στιν; ἢ κόμπει μάθ
την.

̓Απολαύσωσιν.] Απολαύειν is, properly, to enjoy anything, in a favourable sense ; it is in frequent use with the Attic writers in the opposite. Cf. de Legg. p. 910, Β. καὶ πᾶσα οὕτως ἡ πόλις ἀπολαύῃ τῶν ἀσεβῶν τρόπον τινὰ δικαίως. Lucian. Dialog. Deor. 10. Sol, τοιαῦτα ἀπολαύσονται τῶν Διὸς ἐρωτών. Mercur. Σιώπα, ὦ Ηλιε, μή τι κακὸν ἀπολαύσης τῶν λόγων.

Αὐτοῦ.] At Athens. Αὐτοῦ Hesych. interp. ἐκεῖ, αὐτόθι· ἐπὶ τύπου.-Θρέ ψονται καὶ παιδεύσονται, have the force of passives here. v. Kuster, Voc.

ται καὶ παιδεύσονται, μὴ ξυνόντος σοῦ αὐτοῖς ; οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν ; πότερον ἐὰν μὲν εἰς Θετταλίαν ἀποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται· “πολη με ἐὰν δὲ εἰς "Αιδου ἀποδημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσονται,

εἴ πέρ γέ τι ἄφελος αὐτῶν ἐστὶ τῶν σοι φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι; οἴεσθαί γε χρή.

§. 16. ̓Αλλ', ὦ Σώκρατες, πειθόμενος ἡμῖν τοῖς σοῖς τροφεῦσι μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ ζῇν μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς Αιδου ἐλθὼν ἔχῃς ταῦτα πάντα ἀπολογήσασθαι τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσιν· οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄμεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσίως τερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφί · κομένῳ ἄμεινον ἔσταιν ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ ̓ ἡμῶν τῶν νόμων ἀλλ ̓ ὑπ ̓ ἀνθρώπων· ἐὰν δέ ἐξέλθῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας, τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασά μενος τούτους οὓς ἥκιστα ἔδει, σαυτόν τε καὶ φίλους τ τε τα έργα καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ σοι χαλεπανοῦμεν ζῶντι καὶ ἐκεῖ οἱ ὑπέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν "Αιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες ὅτι καὶ ἡμᾶς ως κ ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πείσῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει μᾶλλον ἢ ἡμεῖς.

απ

§. 17. Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσθι ὅτι

Med. c. 3. Matthiæ Gr. 496. 8. Steph. in marg. An hoc quidem non facies, sed, si hic (Athenis) ducentur, te superstite, melius educabuntur et instituentur, te cum illis non versante? tui enim necessarii illorum curam gerent.

Πότερον ἐὰν.] Ficinus appears to have read πότερον δὲ ἐὰν, approved by Fischer, rejected by Buttmann, as impairing the effect of the asyndeton, caused by omitting the adversative particle, as supr.

§. 16. Πρὸ τοῦ δικαίου.] Cf. c. 9. a med. πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.

Οὔτε γὰρ ἐνθάδε.] For neither in

this life, &c. Ταῦτα πράττοντι, sc.
pursuing the course proposed by Crito.
Αμεινον εἶναι ; a common form for
ἀγαθὸν εἶναι: See Matthiae Gr. s. 457.
p. 757. Cf. in Phædon. 63. extr.; whence
by a kind of attraction οὐδὲ δικαιότε-
ρον οὐδὲ ὁσιώτερον, seq.

̓Αλλὰ νῦν μὲν.] Sc; now that he
had declined to adopt the counsel of
Crito.

Αδελφοί.] The Greek writers elegantly applied the terms ἀδελφοὶ and ἀδελφά το things which were the same or similar in character and kind.

Τὸ σὺν μέρος.] C. 11. supr. a med.

[ocr errors]
« PreviousContinue »